Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLMEK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Silahsız : 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. Silahlı : 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
4) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
5) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

EĞİTİMİN ALINMASI

İçişleri Bakanlığından faaliyet izinli özel güvenlik eğitim kurumlarından özel güvenlik eğitimi alınabilir.
Ayrıca Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ (KİMLİK KARTI) BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Başvuru dilekçesi (Valilik havaleli olacak)
2) Diploma fotokopisi,(Aslı yanında olacak veya fotokopi noter onaylı olacak)
3) Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Dört adet vesikalık fotoğraf,
5) Sağlık raporu(Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak),
6) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.( Yanında fotokopisi de olacak)
7) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.(ek-1)
8) Kan grubu belirtir belge (Ehliyet fotokopisi olabilir.)
Başvuru sahiplerinden, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir.
Yenileme eğitimini alarak özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için başvuranlardan sağlık raporu ve ruhsat harcı istenmeyecek olup, yukarıdaki belgelere ek olarak eski kimlik kartı fotokopisi ayrıca temel eğitim sertifikası yerine yenileme eğitim sertifikası istenecektir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRABİLMEK İÇİN ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler

1) Talep yazısı,
2) Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler

1) Talep yazısı,
2) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
3) Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
4) Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
5) Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
6) İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.
Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler

1) Talep yazısı,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
3) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
4) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler

1) Talep yazısı
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,
3) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
4) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

KİŞİ KORUMA HİZMETLERİ
Müracaatta bulunanlardan

1) Kişisel başvurularda kişi tarafından imzalanan müracaat yazısı,
2) Kurum/kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanan müracaat yazısı,
3) (a) Şirketin genel müdür, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı için kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı,
(b) Kurum tarafından yapılıyor ise; bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü,
(c) Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü,
(d) Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü,
(e) İl özel idareleri için valinin uygun görüşü,
(f) Belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü,
4) Korunacak kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Korunacak kişi silahları muhafaza etmekle yükümlü olduğundan silah bulundurmaya ruhsal bakımdan sakınca olmadığına dair doktor raporu istenilecektir. Ancak, kişi koruma hizmeti şahsın görev yaptığı kurum veya kuruluş bünyesindeki özel güvenlik birimince yerine getirilmesi halinde korunacak kişi için doktor raporu istenmeyecektir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu İndirmek İçin
form.docxTIKLAYINIZ

İletişim Bilgilerimiz ve Faydalı Linkler

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü İrtibat: 0 426 213 23 70 Dahili: (5838)
 

LİNKLER:
1- Sınav Sonuçları için tıklayınız.
2- Geçmiş Sınav Soruları için tıklayınız.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ